Argo website

Producten en diensten

Archeologie is in Nederland een onderdeel van het bouwproces en daarmee van ruimtelijke planontwikkelingen. Iedereen die iets bouwt krijgt dan ook in principe met archeologie te maken. Onze klanten zijn onder meer (semi)overheden, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, architecten- en ingenieursbureau's, bouwbedrijven maar ook agrariërs en particulieren.

Archeologenbureau is door certificeringsinstantie ArCeBu gecertificeerd voor werkzaamheden die onder verplicht certificaat vallen en is hiermee bevoegd tot het uitvoeren van alle soorten archeologisch onderzoek op landbodems in Nederland.

Wij verzorgen dan ook het hele scala aan archeologisch onderzoek, met name bureauonderzoeken, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, opgravingen en archeologische begeleidingen. Uiteraard werken wij volgens de laatste richtlijnen van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) en op basis van de SIKB BRL 4000 Archeologie.

 

Bent u benieuwd naar de prijzen? Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte op bij onze afdeling calculatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advies

Archeologenbureau Argo levert advies op maat bij al uw archeologische vraagstukken. Ook kunnen wij u een second opinion geven over een door een derde partij uitgebracht advies. Hiernaast verzorgen wij projectmanagement en directievoering. Wij zijn deskundig, onafhankelijk en oplossingsgericht.

Bureauonderzoek

Met een bureauonderzoek kan in een vroeg stadium in de planvorming rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden van het terrein.

Een bureauonderzoek vindt niet plaats in het veld maar bestaat uit literatuuronderzoek. Hierin worden de reeds bekende archeologische vindplaatsen en vondstmeldingen gerapporteerd aan de hand van bestaande bronnen. Deze bronnen zijn o.a. oude landkaarten, plattegronden en geologische bodemkaarten maar ook alle actuele vondstmeldingen in ARCHIS, de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). Het resultaat is een rapportage met daarin een gedetailleerde beschrijving van de eventuele aanwezige archeologische vindplaatsen op het terrein. Ook wordt hierin aangegeven wat verwachte effect is van de geplande ingrepen op de archeologische waarden in de bodem van het onderzochte plangebied. Op basis hiervan kan een beslissing worden genomen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek.

Meestal wordt een bureauonderzoek direct aangevuld met een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Hierbij wordt in de kansrijke zones gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen. Zo worden de in het bureauonderzoek verwachte archeologische vindplaatsen daadwerkelijk opgespoord. Ook kan de intactheid van de bodemopbouw worden vastgesteld.

Inventariserend veldonderzoek (boringen / proefsleuf)

Het doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureau- en het verkennend booronderzoek.

Een Inventariserend Veldonderzoek kan bestaan uit een oppervlaktekartering, grondboringen (booronderzoek), proefsleuven of een combinatie van deze onderzoeksmethoden.

De gegevens die hiermee worden gegenereerd moeten een algemeen beeld van het archeologische materiaal in de bodem weergeven. De mate van verstoring van het terrein, de aan- of afwezigheid, de datering, de diepteligging, de omvang, de conservering en gaafheid van de archeologische waarden worden bepaald. Ook hierbij is het product een rapport waarin een advies wordt gegeven voor vrijgeven van het terrein ofwel een eventueel vervolgonderzoek.

Opgraven

Wanneer een behoudenswaardige vindplaats niet kan worden beschermd is de partij die het terrein wil ontwikkelen verplicht een archeologische opgraving te laten uitvoeren. Hierbij wordt het terrein aan de hand van een goedgekeurd Programma van Eisen opgegraven en uitgewerkt waarbij alle vondsten worden geanalyseerd en gedocumenteerd. Alle sporen en artefacten die bij de opgraving zijn aangetroffen moeten worden geanalyseerd en gebundeld in een rapportage. Deze uitwerkfase kan maximaal twee jaar duren maar is bij ons vrijwel altijd (veel) korter. Het plangebied is na de opgraving vrij van archeologie en kan, nadat de archeologen uit het veld zijn, direct worden ontwikkeld.

Archeologische begeleiding

Een archeologische begeleiding mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden geadviseerd en uitgevoerd, conform de hierover gestelde eisen in de KNA. Het houdt in dat er bij niet archeologische graafwerkzaamheden (bijvoorbeeld civiel-technische werkzaamheden of sloopwerkzaamheden) archeologen van een bedrijf met opgravingsvergunning aanwezig zijn om de archeologische resten te documenteren. Dit wordt gedaan volgens het protocol Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) of volgens het protocol Opgraven (waarbij bij dat laatste sprake kan zijn van de specificatie AB01 voor bodemingrepen met beperkte verstoring). Ook bij een archeologische begeleiding dient vooraf een recent, goedgekeurd Programma van Eisen te zijn opgesteld; in dit PvE moet de keuze voor een archeologische begeleiding worden beargumenteerd.

Archeologenbureau Argo voert met regelmaat archeologische begeleidingen uit, bijvoorbeeld gelijktijdig met bodemsaneringen.

Programma van Eisen

Voorafgaand aan ieder destructief archeologisch veldonderzoek moet de opdrachtgever over een Programma van Eisen (PvE) beschikken. Dit geldt voor zowel proefsleufonderzoeken, begeleidingen en opgravingen. In een Programma van Eisen wordt beschreven wat de aard en strekking van het onderzoek zal zijn. De uitvoerder zal aan de hand van het PvE te werk (moeten) gaan. Het PvE dient goedgekeurd te worden door een onafhankelijke senior archeoloog.

Onze archeologen kunnen op uw verzoek een Programma van Eisen opstellen en laten beoordelen door een onafhankelijke senior archeoloog. Ook kunnen wij voor u een door een ander archeologisch bureau of instelling opgesteld Programma van Eisen beoordelen en controleren.

Tekenkamer / cartografie / GIS

Onze tekenkamer verzorgt de verwerking en visualisering van (digitale) archeologische gegevens. Hiertoe wordt met name met QGIS / Quantum GIS gewerkt. De archeologische datasets worden met andere gegevens gecombineerd, waarna goed leesbare archeologische kaarten worden gemaakt.

Specialistisch Onderzoek

Binnen het team van Argo kunnen wij u bijstaan met diverse specialismen, zo hebben wij ruime ervaring in stadskernonderzoek, maar ook in diverse buitengebieden. Onze periodekennis strekt zich uit over de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd tot en met de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Onze materiaalspecialisten zijn in te huren voor de determinatie van:

 • bronstijd aardewerk
 • ijzertijd aardewerk
 • (inheems) romeins aardewerk
 • laat- en postmiddeleeuws aardewerk
 • glas
 • metaal
 • dierlijk botmateriaal (zoöarcheologie)

   

   

   

  runderkaken
Detachering

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning bij uw archeologische projecten? U kunt bij Archeologenbureau Argo terecht voor extra capaciteit en expertise, voor zowel uitvoerend als leidinggevend personeel. Wij detacheren ervaren KNA- en Senior KNA Archeologen en specialisten.

Gemeentes met archeologische (beleids)vraagstukken kunnen wij ook van dienst zijn, zowel incidenteel als structureel.