Argo website

Het doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureau- en het verkennend booronderzoek.

Een Inventariserend Veldonderzoek kan bestaan uit een oppervlaktekartering, grondboringen (booronderzoek), proefsleuven of een combinatie van deze onderzoeksmethoden.

De gegevens die hiermee worden gegenereerd moeten een algemeen beeld van het archeologische materiaal in de bodem weergeven. De mate van verstoring van het terrein, de aan- of afwezigheid, de datering, de diepteligging, de omvang, de conservering en gaafheid van de archeologische waarden worden bepaald. Ook hierbij is het product een rapport waarin een advies wordt gegeven voor vrijgeven van het terrein ofwel een eventueel vervolgonderzoek.