Argo website

Een archeologische begeleiding mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden geadviseerd en uitgevoerd, conform de hierover gestelde eisen in de KNA. Het houdt in dat er bij niet archeologische graafwerkzaamheden (bijvoorbeeld civiel-technische werkzaamheden of sloopwerkzaamheden) archeologen van een bedrijf met opgravingsvergunning aanwezig zijn om de archeologische resten te documenteren. Dit wordt gedaan volgens het protocol Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) of volgens het protocol Opgraven (waarbij bij dat laatste sprake kan zijn van de specificatie AB01 voor bodemingrepen met beperkte verstoring). Ook bij een archeologische begeleiding dient vooraf een recent, goedgekeurd Programma van Eisen te zijn opgesteld; in dit PvE moet de keuze voor een archeologische begeleiding worden beargumenteerd.

Archeologenbureau Argo voert met regelmaat archeologische begeleidingen uit, bijvoorbeeld gelijktijdig met bodemsaneringen.